รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450603 กุดน้ำใส 1 15 0 4 11 0
450603 กุดน้ำใส 2 5 0 1 4 0
450603 กุดน้ำใส 3 13 0 6 7 0
450603 กุดน้ำใส 5 17 0 7 9 1
450603 กุดน้ำใส 6 8 0 2 6 0
450603 กุดน้ำใส 7 4 0 0 4 0
450603 กุดน้ำใส 8 6 0 2 4 0
450603 กุดน้ำใส 9 7 0 1 6 0
450603 กุดน้ำใส 10 4 0 0 4 0
รวม 78 0 23 55 1