รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450604 หนองทัพไทย 1 5 0 0 5 0
450604 หนองทัพไทย 2 7 0 0 7 0
450604 หนองทัพไทย 3 1 0 0 1 0
450604 หนองทัพไทย 4 6 0 0 6 0
450604 หนองทัพไทย 5 5 0 0 4 1
450604 หนองทัพไทย 6 8 0 0 8 0
450604 หนองทัพไทย 7 10 0 0 10 0
450604 หนองทัพไทย 8 6 0 0 6 0
450604 หนองทัพไทย 9 5 0 0 5 0
450604 หนองทัพไทย 10 4 0 0 4 0
450604 หนองทัพไทย 11 8 0 0 8 0
450604 หนองทัพไทย 12 5 0 0 5 0
450604 หนองทัพไทย 13 5 0 0 5 0
450604 หนองทัพไทย 14 5 0 1 4 0
รวม 80 0 1 78 1