รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450604 หนองทัพไทย 1 18 0 3 15 0
450604 หนองทัพไทย 2 20 0 1 18 1
450604 หนองทัพไทย 3 2 0 2 0 0
450604 หนองทัพไทย 4 7 0 1 6 0
450604 หนองทัพไทย 5 7 0 1 6 0
450604 หนองทัพไทย 6 17 0 3 14 0
450604 หนองทัพไทย 7 11 0 0 11 0
450604 หนองทัพไทย 8 14 0 2 12 0
450604 หนองทัพไทย 9 7 0 1 6 0
450604 หนองทัพไทย 11 8 0 3 5 0
450604 หนองทัพไทย 12 7 0 1 6 0
450604 หนองทัพไทย 13 9 0 3 6 0
450604 หนองทัพไทย 14 24 0 6 17 1
รวม 149 0 27 122 2