รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450605 โพธิ์ใหญ่ 1 3 0 0 3 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 2 6 0 0 6 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 3 1 0 0 1 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 4 7 0 0 7 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 5 5 0 0 5 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 6 3 0 0 3 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 7 3 0 0 3 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 8 9 0 0 9 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 9 14 0 0 13 1
450605 โพธิ์ใหญ่ 10 3 0 0 3 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 11 2 0 0 2 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 12 6 0 0 6 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 13 3 0 0 3 0
รวม 65 0 0 64 1