รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450605 โพธิ์ใหญ่ 1 6 0 1 4 1
450605 โพธิ์ใหญ่ 2 4 0 1 3 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 3 16 0 1 15 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 4 13 0 4 9 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 5 3 0 1 2 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 6 9 0 4 5 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 7 9 0 0 9 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 8 12 0 4 7 1
450605 โพธิ์ใหญ่ 9 3 0 0 3 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 10 10 0 4 6 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 11 16 0 2 14 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 12 7 0 1 6 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 13 16 0 5 11 0
450605 โพธิ์ใหญ่ 14 1 0 0 1 0
รวม 123 0 28 95 2