รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450606 วารีสวัสดิ์ 1 6 0 3 3 0
450606 วารีสวัสดิ์ 2 15 0 0 15 0
450606 วารีสวัสดิ์ 3 3 0 0 3 0
450606 วารีสวัสดิ์ 4 15 0 4 11 0
450606 วารีสวัสดิ์ 5 1 0 0 1 0
450606 วารีสวัสดิ์ 6 7 0 0 7 0
450606 วารีสวัสดิ์ 7 8 0 2 6 0
450606 วารีสวัสดิ์ 8 10 0 1 9 0
450606 วารีสวัสดิ์ 9 2 0 0 2 0
450606 วารีสวัสดิ์ 10 8 0 2 6 0
450606 วารีสวัสดิ์ 11 7 0 1 6 0
รวม 82 0 13 69 0