รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450607 โคกสว่าง 1 1 0 0 1 0
450607 โคกสว่าง 2 2 0 0 2 0
450607 โคกสว่าง 3 6 0 0 6 0
450607 โคกสว่าง 4 6 0 1 5 0
450607 โคกสว่าง 5 12 0 1 10 1
450607 โคกสว่าง 6 3 0 0 3 0
450607 โคกสว่าง 7 5 0 0 5 0
450607 โคกสว่าง 8 3 0 0 3 0
450607 โคกสว่าง 10 11 0 0 11 0
450607 โคกสว่าง 13 2 0 1 1 0
450607 โคกสว่าง 16 9 0 4 5 0
รวม 60 0 7 52 1