รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450607 โคกสว่าง 1 16 0 2 14 0
450607 โคกสว่าง 2 5 0 0 5 0
450607 โคกสว่าง 3 6 0 1 5 0
450607 โคกสว่าง 4 6 0 1 5 0
450607 โคกสว่าง 5 13 0 0 13 0
450607 โคกสว่าง 6 11 0 0 11 0
450607 โคกสว่าง 7 8 0 1 7 0
450607 โคกสว่าง 8 6 0 0 6 0
450607 โคกสว่าง 9 6 0 0 6 0
450607 โคกสว่าง 10 23 0 1 21 1
450607 โคกสว่าง 11 3 0 1 2 0
450607 โคกสว่าง 12 1 0 0 1 0
450607 โคกสว่าง 13 5 0 0 5 0
450607 โคกสว่าง 14 1 0 0 1 0
450607 โคกสว่าง 15 1 0 0 1 0
450607 โคกสว่าง 16 5 0 1 4 0
รวม 115 0 8 107 1