รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450611 โพธิ์ชัย - 1 0 0 1 0
450611 โพธิ์ชัย 1 6 0 0 6 0
450611 โพธิ์ชัย 2 11 0 0 11 0
450611 โพธิ์ชัย 3 14 0 0 13 1
450611 โพธิ์ชัย 4 12 0 0 12 0
450611 โพธิ์ชัย 5 5 0 0 4 1
450611 โพธิ์ชัย 6 10 0 0 10 0
450611 โพธิ์ชัย 7 16 0 0 16 0
450611 โพธิ์ชัย 8 31 0 0 30 1
450611 โพธิ์ชัย 9 9 0 0 9 0
450611 โพธิ์ชัย 10 10 0 0 10 0
450611 โพธิ์ชัย 11 8 0 0 7 1
450611 โพธิ์ชัย 12 7 0 0 7 0
450611 โพธิ์ชัย 13 1 0 0 1 0
450611 โพธิ์ชัย 14 1 0 0 1 0
รวม 142 0 0 138 4