รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450611 โพธิ์ชัย 1 5 0 5 0 0
450611 โพธิ์ชัย 2 4 0 3 1 0
450611 โพธิ์ชัย 3 15 0 2 13 0
450611 โพธิ์ชัย 4 8 0 1 7 0
450611 โพธิ์ชัย 5 10 0 3 7 0
450611 โพธิ์ชัย 6 8 0 1 7 0
450611 โพธิ์ชัย 8 4 0 0 4 0
450611 โพธิ์ชัย 9 9 0 0 9 0
450611 โพธิ์ชัย 10 11 0 1 10 0
450611 โพธิ์ชัย 11 6 0 0 6 0
450611 โพธิ์ชัย 12 3 0 0 3 0
รวม 83 0 16 67 0