รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450612 นานวล 2 4 0 0 4 0
450612 นานวล 3 8 0 0 8 0
450612 นานวล 5 2 0 0 2 0
450612 นานวล 6 2 0 0 2 0
450612 นานวล 7 2 0 0 2 0
450612 นานวล 9 4 0 0 4 0
450612 นานวล 10 6 0 0 6 0
450612 นานวล 11 1 0 0 1 0
รวม 29 0 0 29 0