รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450612 นานวล 1 8 0 2 6 0
450612 นานวล 2 7 0 3 4 0
450612 นานวล 3 14 0 2 12 0
450612 นานวล 4 5 0 1 4 0
450612 นานวล 5 18 0 4 14 0
450612 นานวล 6 2 0 0 2 0
450612 นานวล 7 3 0 0 3 0
450612 นานวล 8 6 0 1 5 0
450612 นานวล 10 16 0 1 15 0
450612 นานวล 11 1 0 0 1 0
450612 นานวล 12 14 0 1 13 0
450612 นานวล 13 2 0 0 2 0
รวม 96 0 15 81 0