รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450613 คำไฮ 1 7 0 0 7 0
450613 คำไฮ 2 3 0 0 3 0
450613 คำไฮ 3 3 0 0 3 0
450613 คำไฮ 4 5 0 0 4 1
450613 คำไฮ 5 2 0 0 2 0
450613 คำไฮ 6 7 0 0 7 0
450613 คำไฮ 8 2 0 0 2 0
450613 คำไฮ 10 2 0 0 2 0
รวม 31 0 0 30 1