รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450613 คำไฮ 1 24 0 7 17 0
450613 คำไฮ 2 25 0 8 17 0
450613 คำไฮ 3 7 0 1 6 0
450613 คำไฮ 4 15 0 1 14 0
450613 คำไฮ 5 13 0 3 10 0
450613 คำไฮ 6 6 0 1 5 0
450613 คำไฮ 7 4 0 0 4 0
450613 คำไฮ 8 1 0 0 1 0
450613 คำไฮ 9 9 0 3 6 0
450613 คำไฮ 10 17 0 6 11 0
450613 คำไฮ 12 1 0 0 1 0
รวม 122 0 30 92 0