รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450614 สระแก้ว 2 7 0 0 7 0
450614 สระแก้ว 3 1 0 0 1 0
450614 สระแก้ว 4 7 0 0 7 0
450614 สระแก้ว 5 5 0 0 5 0
450614 สระแก้ว 6 6 0 0 5 1
450614 สระแก้ว 7 15 0 0 15 0
450614 สระแก้ว 8 5 0 0 5 0
450614 สระแก้ว 9 2 0 0 2 0
รวม 48 0 0 47 1