รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450614 สระแก้ว 1 11 0 2 9 0
450614 สระแก้ว 2 7 0 0 7 0
450614 สระแก้ว 3 13 0 1 12 0
450614 สระแก้ว 4 22 0 3 19 0
450614 สระแก้ว 5 8 0 1 7 0
450614 สระแก้ว 6 3 0 0 3 0
450614 สระแก้ว 7 5 0 0 5 0
450614 สระแก้ว 8 11 0 1 10 0
450614 สระแก้ว 9 6 0 2 4 0
รวม 86 0 10 76 0