รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450615 ค้อใหญ่ 1 3 0 0 3 0
450615 ค้อใหญ่ 2 3 0 0 3 0
450615 ค้อใหญ่ 4 2 0 0 2 0
450615 ค้อใหญ่ 5 5 0 0 5 0
450615 ค้อใหญ่ 6 3 0 0 3 0
รวม 16 0 0 16 0