รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450615 ค้อใหญ่ 1 4 0 2 0 2
450615 ค้อใหญ่ 2 3 0 2 1 0
450615 ค้อใหญ่ 4 2 0 0 2 0
450615 ค้อใหญ่ 6 1 0 0 1 0
รวม 8 0 4 4 2