รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450617 ชานุวรรณ 1 14 0 4 10 0
450617 ชานุวรรณ 2 10 0 0 10 0
450617 ชานุวรรณ 3 4 0 1 3 0
450617 ชานุวรรณ 4 10 0 2 8 0
450617 ชานุวรรณ 5 31 0 3 28 0
450617 ชานุวรรณ 6 9 0 2 7 0
450617 ชานุวรรณ 7 8 0 1 7 0
รวม 86 0 13 73 0