รายงานสถานการณ์โควิด-19 อำเภอพนมไพร

1.ผู้ป่วยโควิคแยกเพศ รวม
ผู้ป่วยโควิดทั้งหมด Male: 370 Female: 373 743
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 16.48
อายุเฉลี่ย 36
อายุต่ำสุด 1
อายุสูงสุด 87
2.แยกช่วงอายุ ชาย หญิง ร้อยละ
0-9 ปี 24 18 26.42
10-19 ปี 37 35 41.71
20-29 ปี 75 82 86.04
30-39 ปี 70 76 80.23
40-49 ปี 87 79 97.63
50-59 ปี 54 56 61.54
60-69 ปี 16 16 18.15
70 ปีขึ้นไป 7 11 8.48
3.การติดเชื้อ จำนวน(ราย)
ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 89
ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 14
ผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อสัมผัสจากที่อื่น 640
4.สัญชาติ จำนวน(ราย)
ไทย 719
ลาว 5
ไม่ทราบ 19
5.สิทธิประกันสุขภาพ จำนวน(ราย)
UC บัตรประกันสุขภาพ 418
ประกันสังคม 278
EDC ข้าราชการกรมบัญชีกลาง 17
แรงงานต่างด้าว ไม่ขึ้นทะเบียน 5
ชำระเงินครบ (ระบุสิทธิไม่ได้) 2
สิทธิ์ว่าง 2
อสม.(เจ้าตัว)-ผู้ป่วยใน 2
ไม่ทราบ 19
6.อาชีพ จำนวน(ราย)
ในความปกครอง 61
นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน (ไม่ได้ทำงาน) 131
ค้าขาย 12
ทำนา 141
เกษตรกรรม 28
รับจ้าง 344
เจ้าของกิจการ 1
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1
ลูกจ้างชั่วคราว 2
รับราชการ (ข้าราชการพลเรือน) 3
ไม่ทราบ 19
7.ได้รับวัคซีน โควิด-19 ได้รับก่อนติดโควิด ได้รับหลังติดโควิด ไม่ได้รับ รับ(เฉพาะ 1 เข็ม) รับ(ทั้ง2 เข็ม)
วัคซีน 145 16 582 121 40